RODO W BIBLIOTECE

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna dla użytkownika biblioteki

1.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119   z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Pocztowej 11, w Kętrzynie (11-400),

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –iod@pbpketrzyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy windykacyjne, firmy wspierające obsługę informatyczną,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.