Czytelnia

Czytelnia udostępniania na miejscu książki z zasobu Czytelni oraz czasopisma.
Czytelnia jest ogólnodostępna, może z niej korzystać każda zainteresowana osoba po okazaniu bibliotekarzowi dokumentu tożsamości.

Zbiory Czytelni obejmują:

Wydawnictwa informacji bezpośredniej (encyklopedie, słowniki, leksykony i opracowania),
Literaturę z zakresu pedagogiki psychologicznych, socjologicznych  i nauk z nią współdziałających,
Pozycje dotyczące m. in. socjologii rodziny i młodzieży, komunikacji interpersonalnej, mass mediów,
Literaturę z pozostałych dziedzin wiedzy,
Regionalia,

PRENUMERATA CZASOPISM:

Bibliotekarz
Biblioteka Publiczna
Biblioteka w Szkole
Gazeta Olsztyńska
Mówią Wieki
Nowe Książki
Poradnik Bibliotekarza .
Polityka
Świetlica w Szkole
Twórczość
Tygodnik Kętrzyński

oraz czasopisma otrzymywane poza prenumeratą:

Biuletyn IPN
Debata
Kronika Sejmowa
Tygodnik Powszechny
Życie Kętrzyna

 

Czytelnia ma charakter publiczny, a więc skorzystać z niej może każdy kto posiada przy sobie dokument tożsamości.

Szczegółowe zasady udostępniania określa Regulamin Czytelni.

 

REGULAMIN   CZYTELNI

POWIATOWEJ    BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ

W KĘTRZYNIE

I. Prawo korzystania z Czytelni.

1. Z czytelni może korzystać każdy zainteresowany zbiorami biblioteki.

2. Korzystający z czytelni zobowiązany jest:

a) wierzchnie okrycia i torby zostawić w wyznaczonym na to miejscu;

b) wpisać się do „Zeszytu odwiedzin”;

c) pozostawić dyżurnemu bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości na czas   korzystania ze zbiorów.

II. Warunki korzystania ze zbiorów.

1. Ze zbiorów czytelni można korzystać tylko na  miejscu.

W uzasadnionych  przypadkach możliwe jest wypożyczenie  książek   i czasopism na weekend (od godz. 16:45 w piątek  do  godz.8:00 rano w poniedziałek ) w zamian  za pozostawienie ważnego  dokumentu tożsamości .

2. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism   oraz zbiorów wypożyczalni.

3. W czytelni można także korzystać z własnych materiałów po uprzednim poinformowaniu o tym dyżurującego bibliotekarza.

4. Wszystkie materiały oprócz czasopism wykładanych na regałach, czytelnik otrzymuje od dyżurującego bibliotekarza.

5. Przed opuszczeniem czytelni wypożyczone materiały należy zwrócić bibliotekarzowi.

6. Czytelnik może zwrócić się o pomoc do bibliotekarza w zakresie posługiwania się katalogami, kartotekami zagadnieniowymi, doborze literatury na interesujące go zagadnienia.

III. Wypożyczenia zbiorów specjalnych na zewnątrz

1. Użytkownik może jednorazowo wypożyczyć:

·  3 wideokasety i DVD na okres jednego tygodnia lub termin indywidualnie ustalony,

·  inne zbiory do 5 jednostek na okres indywidualnie ustalony, nie dłużej  jednak niż 1 miesiąc,

2. Termin zwrotu zbiorów specjalnych może być przedłużony osobiście,

telefonicznie lub pocztą elektroniczną o ile nie ma zapotrzebowania na nie ze strony innych użytkowników. Ostateczną decyzję o przedłużeniu podejmuje bibliotekarz.

3. Za przetrzymywanie wypożyczonych zbiorów specjalnych użytkownik płaci karę pieniężną za każdą dobę ponad termin określony w regulaminie:

·  wideokasety, VCD – 0.50 zł.

·  inne zbiory – 0,10zł.

4. Użytkownicy przetrzymujący zbiory specjalne nie mogą zamawiać i wypożyczać  kolejnych pozycji do chwili zwrotu i wpłacenia kary za przetrzymywanie.

5. Niezwrócenie zbiorów specjalnych lub odmowa uiszczenia należności za ich zgubienie lub  zniszczenie  będzie traktowana jako powód dochodzenia roszczeń na drodze sądowej bądź   windykacyjnej.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach bibliotekarz ma prawo prosić o zwrot wypożyczonych zbiorów specjalnych przed upływem ustalonego terminu wypożyczenia.

7.  Zbiory specjalne wypożycza się na podstawie dokumentu tożsamości

IV. Poszanowanie wypożyczonych materiałów.

1.  Czytelnik odpowiada materialnie za zbiory, z których korzysta.

2.  Obowiązany jest obchodzić się z nimi ostrożnie.

3.  Zauważone uszkodzenia zbiorów natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

V. Przepisy końcowe.

1.  Korzystający z czytelni zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

2.  Czytelnik, który nie przestrzega postanowień regulaminu, może być, pozbawiony przez Dyrektora  Biblioteki prawa korzystania z czytelni.

3.  Życzenia i zażalenia czytelnicy mogą  zgłaszać  dyrektorowi biblioteki.

4.  Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:   Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kętrzynie informuje, że jest administratorem danych osobowych czytelników biblioteki, które są zbierane i przetwarzane w celu realizacji funkcji udostępniania zbiorów. Biblioteka zapewnia ochronę danych osobowych czytelników.