Informacja

 

 

Zarządzenie Nr 3/2017

Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie

z dnia 01 września 2017 roku

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 r.

w Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie

Na podstawie art.129 § 1 i art.130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666, poz. 2138 i poz. 2255 z 2017 r. poz.962) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 11 listopada 2017 r. wyznaczam 23 listopada 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników w Kętrzynie.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie raz do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej PBP w wKętrzynie

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor PBP

Sylwia Wąsowicz